SPB-malli tarjoaa avaimen kuntatoimijoiden toiminnan tehostamiseen

SPB-malli on suoriteperusteinen tapa ohjata kannustavasti organisaation ja tulosyksiköiden toimintaa. SPB-mallin ytimessä on taloutta ja toimintaa koskevien tietojen yhdistäminen. Tietojen laskenta edellyttää selkeää tuotteistusta, joka toteutetaan SPB-mallin mukaisena.

Tavoitteena on tehdä tulosyksiköistä keskeisiä toimijoita. SPB-mallin avulla johtajat ymmärtävät, mitä organisaatio tekee ja tuottaa ja mihin hintaan. Malli mahdollistaa erityyppisten palkitsemistapojen käytön.

Kokemuksemme mukaan SPB-mallin käyttö parantaa merkittävästi esimiesten talousosaamista ja innostaa systemaattiseen tuottavuuden parantamiseen. Tuottavuuden paraneminen tarkoittaa sekä suurempaa tuotosmäärää pienemmillä panoksilla että parempaa laatua. Mittausten mukaan yksikön kasvanut tulosvastuu nostaa myös työhyvinvointia.

SPB-mallin käyttö pohjautuu selkeään ideaan eli malliin, asiantuntijapalveluihin sekä selainpohjaiseen SPB-ohjaustyökaluun, jonka johto ottaa käyttöönsä tulosyksikkö- ja tulosaluetasolla.

SPB-mallin toimintaperiaatteet

 • Siirretään tulosyksiköille vastuuta ja valtaa sekä toiminnasta että taloudesta
 • Kehitetään esimiesten talousosaamista
 • Tuotteistetaan ja hinnoitellaan palvelut
 • Asetetaan organisaatioille myös määrälliset ja mitattavat tavoitteet
 • Palkitaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta
 • Seurataan vertailukelpoisia kustannuksia ja tuottavuuden kehitystä

SPB-mallin tavoitteet

 • Parempi työhyvinvointi
 • Parempi laatu
 • Paraneva tuottavuus
 • Paraneva ohjattavuus
 • Esimiesten korkean tason talousosaaminen
 • Mittarit tuloksellisuuden seurantaan

Tuotteistus ja hinnoittelu onnistuvat helposti SPB-mallin avulla

SPB-mallin tuotteistus tapahtuu tuotekerrointen avulla. Tällöin hinnat voidaan laskea suoritteiden kappalemäärän, kerrointen sekä talousarvion tai toteutuneiden menojen avulla automaattisesti.

Tuotteistus on helppo ja nopea prosessi. Tuotteita ei ”keksitä”, vaan yleensä tuotteet ovat suoraan organisaation raporteilta löydettävissä. Tuotteistusta ja hintoja voidaan muuttaa kertoimia muuttamalla.

Taloussuunnittelu osana SPB-mallia

Selainpohjainen SPB-ohjaustyökalu on jo nyt erittäin kehittynyt työkalu henkilöstösuunnitteluun sekä KVTES- että OVTES-puolella. Saat selville henkilöstösuunnittelun eurot, henkilötyövuodet ja paljon muuta informaatiota.

Jatkossa SPB-ohjaustyökalusta tulee organisaatioille helppo ja kevyt talousarviotyökalu. Jos sote-uudistus toteutuu, on jäljelle jäävän kuntaorganisaation talousarvion laadinta melko kevyt kokonaisuus.

Lue lisää SPB-mallin sovelluksista eri palveluissa!