SPB-mallin sovellukset eri palveluissa

SPB-malli helpottaa perusopetuksen kustannuslaskentaa

Perusopetuksessa resurssien laskenta pohjautuu oppilasmäärään ja opetustunteihin. SPB-malliin kuuluu kaksi perustyökalua:

  1. Johdon työkalu on Excel-pohjainen työkalu, jolla lasketaan oppilasmäärien, keskipalkkojen ja tuntikehyskertoimien avulla opetusvakanssit ja muunnetaan ne euromääräiseksi, koulukohtaiseksi talousarvioksi.
  2. Selainpohjainen SPB-ohjaustyökalu tekee koulujen henkilöstösuunnitelman muokkaamisesta helpompaa. Selainpohjainen työkalu sopii rehtoreille henkilöstösuunnitelman laadintaan myös lukiossa. Selainpohjainen työkalu mahdollistaa myös talouden yksinkertaisemman seurannan, oppilashintojen laskennan ja laskennallisen oppilasmäärän laskennan.

SPB-mallin käyttö parantaa varhaiskasvatuksen yksiköiden tuottavuutta

SPB-malli soveltuu loistavasti varhaiskasvatuksen yksiköiden käyttöön. Kokemuksemme mukaan SPB-mallin käyttö sitouttaa esimiehiä saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet, mikä parantaa suoraan tuottavuutta. Raporttien avulla voidaan seurata tavoitteiden toteutumista sekä täyttöasteen että talouden osalta. Lisäksi voidaan seurata näiden yhdistelmänä toteutunutta hintaa.

Varhaiskasvatuksessa tulosyksiköiden esimiehet seuraavat laskennallisten lasten määrää ja yksiköiden täyttöastetta. Jokaiselle organisaatiolle tehdään oma tuotteistus. Päiväkotien suoritetavoite voidaan asettaa kunnan oman perustavoitteen mukaisesti ja muokata yksikön aukioloajan mukaan, jolloin vuorohoitoyksikön tavoite on matalampi.
Tutustu referenssiin: Savonlinnan varhaiskasvatus

SPB-malli tarjoaa tehokkaan ratkaisun sote-palveluiden tuotteistukseen ja hinnoitteluun

Sosiaali- ja terveydenhuollossa katseet ovat sote-uudistuksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon suuri tavoite on palveluiden selkeä tuotteistaminen ja hinnoittelu. SPB-malli ja selainpohjainen SPB-ohjaustyökalu tarjoavat tähän erinomaisen ratkaisun. Mallin avulla on tehty tuotteistus kaikkiin sote-palveluihin.

Tuotteistuksen lisäksi haasteena palveluissa on suoriteseuranta, sillä varsinkin sosiaalipalveluissa raportit voivat olla hyvinkin vaativia. Olemme olleet mukana kehittämässä useiden organisaatioiden suoritteiden kirjausta uudistetun tuotteistuksen avulla ja samalla mukana luomassa uusia, selkeämpiä suoriteraportteja.

SPB-mallin nykyisessä versiossa seuranta tapahtuu neljännesvuosittain. Seuraava päivitys mahdollistaa kuukausiseurannan. Tämä antaa sote-organisaatiolle mahdollisuuden laskea SPB-ohjaustyökalun avulla tiedot myös ulkoiseen ja sisäiseen laskutukseen.

Tutustu referenssiin: Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelut